Digitalizace společnosti PILA POTŠTÁT s.r.o. s využitím informačního systému HELIOS Easy + GATEMA WMS/MES

Reference nebo studie

Případová studie zavedení HELIOS Easy do společnosti PILA POTŠTÁT s.r.o., kde podporuje evidenci objednávek a organizaci výroby.

Jak jsme začínali

Společnost PILA POTŠTÁT s.r.o. je výrobce dřevěných obalů a atypických palet. Zaměřuje se na malosériovou výrobu palet a dřevěných obalů s rychlým dodáním. Společnost nakupuje kulatinu, ze které si sama vyrábí řezivo, které ošetřuje a používá pro svou výrobu.

Ve společnosti pracuje zhruba 30 zaměstnanců a nachází se zde 2 velké halové prostory na dvou lokacích – pilnice a výrobně-skladovací prostory, kde se uskladňuje a tepelně ošetřuje řezivo, probíhá výroba, skladují se hotové výrobky a probíhá expedice.

Evidence zakázek a vystavování faktury vydaných a evidence faktur přijatých byla vedena v systému HELIOS Red. Společnost nevedla skladové hospodářství, stejně tak nebyla žádná podpora informačního systému pro výrobu. Účetnictví je zpracováváno externě.

Cílem projektu bylo zavedení kompletního informační systém, který by podchytil výrobu, sklady i zakázky a komunikoval s účetní kanceláří (export faktur přijatých a vydaných). Požadavek byl také na manažerské rozhraní a propojení se stroji. Důraz byl kladen i na bezpečnost dat.

Jako vhodný systém byl vybrán HELIOS Easy propojený s výrobním modulem GATEMA MES a mobilním skladníkem GATEMA WMS. Byl implementován docházkový systém GIRITON, který je velmi dobře integrovaný s HELIOSem.

Výsledkem je robustní řešení, které zvládne podporu ekonomických, obchodních, skladových i výrobních procesů.

 

Ekonomika, sklady a obchod 

Do systému se zapisují přijaté faktury. Aby bylo možné evidovat stav úhrad vydaných faktur, jsou zpracovávány výpisy z banky. Modul Banka slouží také pro vytváření příkazů.

Modul Majetek slouží pro evidenci majetku, zejména strojů a nářadí.

Vydané i přijaté faktury jsou exportovány v požadované struktuře účetní firmě.

Evidence Skladu v HELIOS Easy
Evidence objednávek v HELIOS Easy

Evidence zakázek (objednávek od zákazníků)  slouží jako podklad pro výrobní příkazy. Cenotvorba je řešena pomocí zákaznických ceníků. Ceníky jsou založeny téměř ke každému odběrateli. Objednávky se evidují jak v korunách, tak v EUR.

Jsou zavedeny tři hlavní sklady – sklad Pilnice, sklad ošetřeného a neošetřeného řeziva a sklad výrobků. Na dalších skladech se eviduje materiál pro výrobu a komponenty pro výrobu.

Příjemky na materiál pro výrobu (hřebíky, šrouby) se generují z objednávek vydaných.

Naskladňování řeziva, komponentů pro výrobu i výsledných produktů probíhá za pomoci odváděcího terminálu ETH 1022-100 a pomocí mobilních čteček Zebra MC33N0G a Zebra MC33N0G s delším dosahem, aby mohl být čárový kód přečten přímo z vysokozvižného vozíku. Používané jsou i čtečky čárových kódů, připojené ke stacionárním terminálům.

Značení řeziva (HELIOS Easy)

Jsou podporovány skladové pozice. Pracujeme s jednotlivými kusy řeziva i s celými balíky řeziva. Balíky jsou opatřeny čárovým kódem, který nese informaci o označení daného balíku. Čárové kódy spolu spolu s označením daného balíku řeziva (sortiment + počet kusů) jsou tisknuty na plastové etikety a přisponkovány na balík.

Čárové kódy jsou využívány i pro generování převodek mezi sklady za pomocí mobilních čteček. 

 

Výrobní proces

Výrobní proces začíná v Pilnici při zpracování kulatiny. Kulatina se zbavuje kůry a řeže se na fošny a trámy, výsledkem zpracování jsou balíky, do kterých se vkládá výsledný produkt (ostrohranné řezivo).

Každý balík je zapáskován a pomocí terminálu ETH odváděn do skladu. Informační systém mu přidělí identifikaci -  označení čárovým kódem, který se automaticky vytiskne a je připnut na balík.

Odkorňovačka a pásová pila jsou napojeny na HELIOS, kde se zobrazují data o zpracovávaném materiálu a výtěžnost řezání.

Balíky jsou převáženy do výrobně-skladové lokace. Zde jsou balíky s řezivem skladovány. U vybraných balíků probíhá jejich tepelné ošetřování. Balíky, které jsou umístěny do sušírny jsou operátorem vysokozdvižného vozíku nasnímány mobilní čtečkou.

Změna stavu ošetřené / neošetřené řezivo je výsledkem výdeje položky neošetřeného materiálu a zároveň příjmem do stejného skladu, ale pod jiným kódem výrobku, který reprezentuje ošetřený materiál. Sebou si stále nese číslo balíku.

Další proces již probíhá s podporou modulu Výroba. Pro práci z modulem Výroba bylo nutné nadefinovat dílce. Dílec je označení pro vyráběný polotovar, nebo výrobek . Dále byl nadefinován materiál, který se používá pro výrobu dílců. Pomocí TPV byl vytvořen technologický postup, který obsahuje materiál nutný pro výrobu tohoto dílce. K dispozici je i technologický výkres daného výrobku, který si může operátor zobrazit.

V technologickém postupu i v použitých materiálech je možné mít nastavené alternativy a v okamžiku plánování výroby má systém možnost zvolit vhodnou alternativu podle skladové zásoby.

 

Odkorňovací linka

______________________

Řezání

______________________

Balíkování řeziva
Odvádění řeziva

______________________

Manipulace s balíky řeziva

______________________

Manipulace s řezivem

U materiálu je možné alternativu zvolit pro konkrétní výrobní příkaz. V případě úplné zaměnitelnosti je možné stanovit, že tato záměna je platná obecně, potom se nemusí na každém výrobní příkaze tato záměna zapisovat a stačí ji uvést na kmenovou kartou.

Prvním krokem pro výrobu finálního výrobku – palety nebo dřevěného obalu – je příprava komponent pro výrobu. Ošetřené nebo neošetřené řezivo je nutné nakrátit na požadované délky v požadovaném počtu. Se zadáním pro krácení pomáhá „krátící algoritmus“, který analyzuje objednané položky na seznamu přijatých objednávek a navrhuje, z jakých délek řeziva krátit požadované dílce. Pracuje se i s „vnitrozakázkami“, kdy se vytváří zásoba nakráceného řeziva, které bude připraveno pro realizaci budoucích objednávek.

V informačním systému je vytvořen Požadavek na krácení, který s přihlédnutím k návrhu „krátícího algoritmu“ finalizuje mistr výroby.

Požadavek na krácení je vytištěn a předán operátorovi krátící linky. Po jeho splnění je pomocí mobilního terminálu nebo čtečky čárových kódů u stacionárního terminálu odveden nakrácený materiál na sklad komponentů pro výrobu a ze skladu ošetřeného a neošetřeného řeziva je odepsáno řezivo, které bylo pro krácení použito.

Na základě objednávek došlých systém vygeneruje Výrobní příkazy. Mistr výroby provede jejich zaplánování do výroby. Jednoduché plánování umožňuje navrhnout výrobní příkazy na základě požadovaných terminů dodání a z hlediska potřebné doby a dle výpočtu potřebné doby k výrobě.

Výrobní příkazy dostávají opertáři krátící linky, kteří nakrácené řezivo podle Výrobních příkazů třídí na jednotlivá výrobní stanoviště.

Operátoři ve výrobě následně prováděj í z nakráceného řeziva a dalších komponentů výrobu finálního výrobku. Na mobilním terminálu nebo na stacionárním terminálu si mohou zobrazit výrobní dokumentaci. Hotové výrobky jsou pomocí termínálů odváděny.

Krácení pro výrobu

Výrobky jsou připraveny k expedici zákazníkům. Každá zakázka je označena svým štítkem s čárovým kódem, který usnadní expedici zakázek. Na každou došlou objednávku je založena zakázka s číslem došlé objednávky. Číslo zakázky/došlé objednávky je uvedeno ve Výrobním příkazu pro lepší přehlednost.

Vlastní expedice je proces, kdy se vystaví výdejka/dodací list z prodejní objednávky a následně se generuje vydaná faktura. Doklady jsou elektronicky odesílány zákazníkovi.

Lze expedovat i nekompletní objednávku s tím, že program sleduje průběh plnění.

V případě, že generujeme výdejku z více skladů vznikne více dodacích listů – na každý sklad.

Objednávky jsou provázány jak s výrobou, tak s fakturací. Vedení společnosti má on-line přehled o základních ukazatelích díky implementaci business intelligence, kdy grafické přehledy jsou zobrazeny ihned po spuštění informačního systému.

Požadavek na výrobu
Odvádění operací
Online evidence výtěžnosti

 

Evidence strojů a docházka

Napojení strojů na informační systém je řešeno pro třídící linku včetně frézovacího odkorňovače s reduktorem kořenových náběhů. Informační systém načítá informace o využití stroje (datum, hodina, délka klády, průměr a objem) a on-line je zobrazuje. Poskytuje vyhodnocení výtěžnosti za jednotlivé směny, dny, týden a měsíc.

Je implementován modul Údržba strojů a zařízení, který zajistí automatické hlídání preventivní údržby. Systém pracuje i s evidencí poruch.

Pro sledování docházky a její plánování byl pořízen cloudový docházkový systém GIRITON, který je napojený na  informační systém HELIOS. Pro vkládání docházky se používají nástěnné píchací hodiny s čipem. Kromě vkládání docházky píchačky např. zobrazují přesčas při odčipování, dovolují vkládat a schvalovat žádosti (o dovolenou, lékaře ...), zobrazí osoby na pracovišti a dovolí zobrazit či upravovat plán směn (dle oprávnění uživatele).

Výrobní dokumentace
Napojení strojů

 

Reporting/Business Intelligence

V modulu Business Intelligence je nastavena „digitální nástěnka“ - manažerské rozhraní s grafickými přehledy hlavních firemních ukazatelů  v oblastech ekonomika, objednávky, sklady a výroba.  

 

Bezpečnost dat

Do informačního systému je možné přistupovat z libovolného počítače i mimo firemní síť. Pro zálohování a ukládání dat je využíván cloud (ověřené řešení OneDrive for Business v rámci Microsoft 365).

 

Jaké byly hlavní výzvy při implementaci?

Náročné bylo zajistit pokrytí wi-fi signálem všechny prostory výroby. Mobilní čtečky požadují stálé připojení k síti. Několikrát byly upravovány ovládací obrazovky na mobilních terminálech tak, aby bylo ovládání maximálně jednoduché a intuitivní.

Velkou výzvou bylo provést „úklid“ na skladových kartách a nadefinovat jednotlivé dílce.

Při implementaci jsme také museli reagovat na jistou variabilitu v délkách řeziva a jeho kvalitě.

 

Slovo na závěr

A jak se na nový systém dívá majitel společnosti pan Vítězslav Lév?

Jeho očekávání bylo zejména:

  • Získání přehledu o odvedené práci s návazností na odměňování zaměstnanců.
  • Získaní podkladů pro sledování výtěžnosti při řezání materiálu.
  • Přehled o skladových zásobách a stavu zásob ve společnosti.
  • Optimalizace výrobních postupů a výpočet optimálních nářezů podle existujících objednávek.
  • Podpora výroby a analýza efektivity.
  • Zjednodušení expedice.
  • Možnost vzdáleného přístupu k informačnímu systému.
  • Bezpečnost dat s využití cloudu pro ukládání dat a zálohování

„Implementace trvala déle, než jsme původně očekávali. I když byla zpracována poměrně důkladná studie proveditelnosti, v průběhu nasazování systému jsme objevovali další a další „zákoutí“, která bylo nutné z pohledu informačního systému řešit. Implementační partner HELIsmile s.r.o. se vždy snažil o co nejefektivnější řešení.“, říká Vítězslav Lév. A dodává: „Výsledek však stojí za to. Z manažerského pohledu mám k dispozici data o objednávkách, stavu výroby, stavu zásob a data o výtěžnosti při výrobě řeziva.“

 

Realizace: HELIsmile s.r.o.

Implementace probíhala od 23. 5. 2022 do 26. 5. 2023

 

PILA POTŠTÁT s.r.o., Padesát Lánů 165, 753 62 Potštát, IČ: 27793974

Kontaktní osoba: Vítězslav Lév, jednatel

Telefon: 606 053 510  E-mail: info@vyrobapalet.cz  www.vyrobapalet.cz

Ostatní reference a studie